Estimación del rango de confort higrotérmico para exteriores en dos bioclimas extremos de México
Hygrothermal comfort in outdoor environments for two extreme bioclimates of Mexico

Julio César Rincón Martínez
Carmen García Gómez
Marcos Eduardo González Trevizo

DOI: https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2022.23.2.014